(0432) 67-11-57

Правила проведення аукціону в електронній формі у процедурі банкрутства

Введено в дію рішенням біржовим комітетом Першої української міжрегіональної товарної біржі N 18/5 від 1.03.2018р.

ЗАТВЕРДЖЕНО загальними зборами  членів Першої української міжрегіональної товарної біржі 01.03.2018р.

ПРАВИЛА ПРОВЕДЕННЯ АУКЦІНУ В ЕЛЕКТРОННІЙ ФОРМІ (ЕЛЕКТРОННІ ТОРГИ)

І ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ

1.1. Ці  Правила розроблені відповідно до Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом», Закону України «Про товарну біржу» та регулює відносини, що виникають між замовниками, учасниками, організаторами та третіми особами, під час проведення відкритих електронних торгів (аукціонів) на веб-сайті https://www.pumtb.com.ua.

1.2. В даних правилах застосовуються наступні терміни:

1.3.1. Замовник - Арбітражний керуючий, призначений господарським судом у встановленому порядку в справі про банкрутство - як розпорядник майна, керуючий санацією або ліквідатор з числа осіб, які отримали відповідне свідоцтво і внесені до Єдиного реєстру арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів) України.

1.3.2. Учасник – будь-яка особа (фізична особа, юридична особа, нерезидент), що подала у встановленому порядку відповідну заяву про участь в електронних торгах, сплатила гарантійний внесок, отримала відповідне підтвердження про реєстрацію учасника та індивідуальний код.

1.3.3. Організатор торгів (аукціону) – Перша українська міжрегіональна товарна біржа (ПУМТБ).

1.3.4. Веб-сайт https://www.pumtb.com.ua - сукупність технічних та програмних засобів, що забезпечують проведення електронних торгів, у встановленому Законом порядку, та відповідають вимогам ст. 53 Закону.

1.3.5. Повідомлення – офіційна інформація, що надсилається учасникам електронних торгів про будь-які процеси, що проходять за їх участі на веб-сайті Організатора торгів.

1.3.6. Учасники торгів – організатор торгів, замовник, учасник.

1.3.7. Електронні торги (аукціон) – сукупність дій учасників на веб-сайті Організатора торгів у визначений час, спрямованих на настання реальних правових наслідків та з метою досягнення певних економічних інтересів.

1.3.8. Термін – проміжок часу, протягом якого учасник (організатор) або замовник торгів має право та/або зобов’язаний вчинити юридично значимі дії, на веб-сайті ПУМТБ. Якщо кінцевий строк припадає на вихідний чи святковий день, то останній строк вчинення дії закінчується у відповідний час наступного робочого дня.

1.3.9. Належним чином засвідчена копія документу – документ в паперовому вигляді, що містить певну інформацію, на якій міститься відтиск печатки заявника із ідентифікаційним кодом та зазначено «З оригіналом згідно».

1.3.10. Особистий кабінет замовника - сукупність програмних та технічних засобів, що дозволяють замовнику, використавши особистий пароль та логін, отримати повну та вичерпну інформацію про сформовані та направлені організатору торгів заяви на проведення електронних торгів, включаючи інформацію по запропонованим для продажу лотам, їх редагування та роздрукування.

1.3.11. Індивідуальний код учасника – набір цифр, що присвоює система автоматично, у випадку реєстрації заявника учасником електронних торгів.

1.4. Всі інші поняття та визначення вживаються у значенні Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом».

ІІ ПОРЯДОК РЕЄСТРАЦІЇ ЗАМОВНИКІВ ЕЛЕКТРОННИХ ТОРГІВ

2.1. Замовником електронних торгів може бути арбітражний керуючий, що має відповідне свідоцтво та призначений господарським судом ліквідатором та/або керуючим санації, у встановленому порядку здійснив реєстрацію на веб-сайті Замовника торгів, про що отримав відповідне підтвердження та уклав договір про проведення відкритих електронних торгів (аукціону) з організатором аукціону.

2.2. Реєстрація замовника на веб-сайті ПУМТБ здійснюється на підставі встановленої «Заяви про реєстрацію замовника», що подається в електронній формі (з наступним підтвердженням письмово), до якої у сканованому вигляді додаються копії наступних документів: копія паспорту, копія індивідуального податкового номеру, копія свідоцтва. Також у заяві обов’язково зазначається місце реєстрації замовника, місце здійснення діяльності, адреса електронної пошти, контактні телефони.

2.3. Отримавши заяву про реєстрацію замовника, організатор торгів негайно повідомляє останнього із зазначенням точного часу її отримання. Протягом 2-х годин з моменту її отримання Організатор торгів повідомляє заявника про результати її розгляду: повідомляє про реєстрацію на веб-сайті організатора торгів та присвоює відповідний пароль та логін доступу до системи, або відмовляє в реєстрації із зазначенням причини.

2.4. Пароль та логін доступу до веб-сайту присвоюється замовнику один раз під час реєстрації. Пароль та логін доступу до системи є особистою та конфіденційною інформацією, не може передаватися третім особам. Пароль та логін доступу до веб-сайту надсилаються  електронним повідомленнями на електронну пошту замовника, зазначену у реєстраційній заяві. У разі втрати, розголошення паролю та логіна, замовник зобов'язаний негайно повідоми про це організатора торгів шляхом направлення листа на електронну скриньку: lg.aykcion@ya.ru і після отримання підтвердження про повідомлення від організатора торгів пройти повторну реєстрацію  для доступу до веб-сайту.

2.5. ПУМТБ не несе відповідальності перед будь-якими особами внаслідок протиправного використання паролю та логіну третіми особами.

2.6. Протягом 5 днів з моменту здійснення відповідної реєстрації, заявник зобов’язаний направити поштою оригінал заяви та належним чином засвідчені копії додатків до неї на адресу ПУМТБ. Адреса товариства зазначена на сайті: https://www.pumtb.com.ua.

2.7. Підставою для відмови в реєстрації на веб-сайті ПУМТБ може бути:

- подання неправдивих відомостей у реєстраційній заяві;

- анулювання свідоцтва на право здійснення діяльності арбітражного керуючого;

- невідповідність відомостей зазначених у реєстраційній заяві копіям сканованих документів, що додані до неї;

- у заяві зазначена неповна інформація про заявника.

2.8. Підставою для скасування реєстрації замовника може бути:

- наявність у організатора торгів данних про анулювання раніше виданого свідоцтва на право здійснення діяльності арбітражного керуючого;

- смерті заявника;

- заяви заявника про скасування реєстрації;

- розголошення третім особам присвоєного паролю та логіну;

2.9. У випадку внесення змін до будь-яких реєстраційних даних замовника, що використовувалися під час реєстрації на сайті, останній зобов’язаний протягом 3-х днів, з дня внесення таких змін, письмово повідомити про це організатора торгів.

ІІІ ПОРЯДОК ПОДАЧІ ЗАЯВ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ЕЛЕКТРОННИХ ТОРГІВ (АУКЦІОНУ)

3.1. Подавати заяви про проведення електронних торгів має право виключно замовник, що пройшов відповідну реєстрацію на веб-сайті , отримав відповідний пароль та логін доступу до веб-сайту, уклав з організатором торгів відповідний договір про проведення аукціону в електронній формі. Замовник в режимі реального часу, використовуючи логін та пароль доступу до особистого кабінету, може переглядати, роздруковувати всі раніше подані, сформовані заяви про проведення електронних торгів, а після початку торгів, номери учасників, час і розмір зроблених учасниками пропозицій.

3.2. Заява на проведення електронних торгів подається виключно в електронній формі, за встановленою формою, що розміщена на веб-сайті організатора торгів.

3.3. До заяви додається: сканована копія ухвали про санацію боржника або про відкриття ліквідаційної процедури; протокол (рішення) замовника/комітету кредиторів/заставодержателя про призначення ПУМТБ організатором електронних торгів.

3.4. В момент укладення, підписання Договору про проведення електронних торгів замовник торгів зобов’язаний надати організатору скановану копію суду про санацію/ліквідацію боржника, протокол/рішення про призначення ПУМТБ організатором електронних торгів.

3.5. Організатор електронних торгів, отримавши відповідну заяву про реєстрацію торгів,  протягом двох годин з моменту її отримання,  повідомляє замовника про: реєстрацію заяви замовника про проведення торгів або відмовляє в її реєстрації, та надсилає замовнику відповіднє повідомлення на електронну скриньку з вичерпаним переліком зауважень.

3.6. Заява про реєстрацію електронних торгів може складатися щонайменше з одного лоту і може включати продаж такого майна як:

3.6.1. Автотранспорт (КТС).

3.6.2. Будівельні матеріали.

3.6.3. Виробниче обладнання.

3.6.4. Земельна ділянка.

3.6.5. Корпоративні права.

3.6.6. Літальні апарати, судноплавні човни.

3.6.7. Малоцінне майно (офісна техніка, запчастини, меблі, і т.д).

3.6.8. Нерухоме майно.

3.6.9. Право вимоги.

3.6.10. Продукція виробничого призначення, сировина.

3.6.11. Сільськогосподарська продукція.

3.6.12. ЦМК (цілісний майновий комплекс).

3.7. Замовник, подаючи заяву на проведення електронних торгів, зобов’язаний зазначити наступну інформацію:

- початкову вартість майна, лоту;

- можливість надання переможцю податкової накладної;

- реквізити продавця майна (найменування, місцезнаходження, засоби зв’язку);

- порядок, місце, строк і час представлення заяв на участь в торгах;

- порядок оформлення участі в торгах, перелік документів і вимоги, що пред’являються учасникам, до їх оформлення;

- порядок і критерії виявлення переможця торгів;

- строки платежів, реквізити рахунків, на які вносяться платежі;

- організатора аукціону (найменування, місцезнаходження, засоби зв’язку);

- спосіб отримання додаткової інформації про проведення аукціону;

- строк проведення аукціону;

- відомості про можливість зниження початкової вартості до 50% від початкової вартості лоту на тому ж аукціоні;

- без можливості пониження початкової вартості на тому ж аукціоні;

- крок аукціону: від 0,1% до 10% від початкової вартості лоту, або фіксована сума в  національній валюті (грн/коп) від 1 копійки;

- термін проведення електронних торгів (аукціону) (період, протягом якого приймаються пропозиції учасників про ціну);

- час прийому заяв на участь в аукціоні.

3.8. Сформувавши відповідну заяву на проведення електронних торгів в особистому кабінеті, замовник направляє її організатору торгів. Після її направлення організатору торгів, замовник не має права (можливості) вносити будь-які виправлення.

3.9. Організатор торгів негайно у момент прийняття заяви про проведення торгів, реєструє її в електронному журналі, про що повідомляє замовника. Протягом 2-х годин, з моменту реєстрації прийнятої заяви, розглядає її та приймає наступні рішення: надсилає повідомлення про реєстрацію заяви на проведення електронних торгів, або відмовляє в реєстрації з наданням зауважень.

3.10. Підставою для відмови в реєстрації заяви на проведення електронних торгів є:

- надання неправдивих відомостей про замовника або про майно, що виставлено на торги;

- ненадання у встановленому порядку повного переліку копій сканованих документів;

- виявлення невідповідності даних, зазначених у заяві на проведення електронних торгів - доданим документам;

- надання неповної інформації про проведення торгів;

- невідповідність заяви умовам та термінам продажу відповідно Договору.

3.11. Організатор аукціону зобов’язаний провести аукціон, електронні торги, з продажу майна замовника в порядку визначеному заявою останнього та Договором на проведення електронних торгів.

ІV ПОРЯДОК РЕЄСТРАЦІЇ УЧАСНИКІВ ЕТС ТА ДОПУСК ДО УЧАСТІ  В АУКЦІОНІ (ЕЛЕКТРОННИХ ТОРГАХ)

4.1. Організатор аукціону гарантує всім користувачам веб-сайту вільний доступ до інформації про майно, що виставлено на електронні торги, просту систему пошуку, в режимі реального часу 7 днів на тиждень, 24 години на добу безоплатно.

4.2. Учасник, що подав заявку  зобов’язаний сплатити  гарантійний внесок 10% початкової вартості та збір за доступ та користування ЕТС http://pumtb.com.ua на банківські реквізити Організатора торгів, що становить 0,1 % від вартості лоту, але не менше розміру однієї мінімальної заробітної плати.

4.3. Під час реєстрації учасника торгів відсутні будь-які критерії, що б могли ставити одного учасника у нерівне положення у порівнянні з іншим, з будь-яких підстав.

4.4. Користувач, для реєстрації в якості учасника через свій особистий кабінет заповнює  в електронному вигляді заяву,  шляхом натискання кнопки «Взяти участь» на сторінці вибраного лоту та додає у сканованому вигляді копії наступних документів:

- Для фізичної особи - копія паспорту та ідентифікаційного коду..

- Для юридичної особи - копія виписки з ЄДРПОУ , копія свідоцтва про державну реєстрацію, копія Статута,  копія наказу про призначення керівника.

4.5. Учасник, зобов’язаний не пізніше кінцевого терміну прийняття заяв про участь в аукціоні (електронних торгах) надати Організатору заяву на участь в аукціоні, яка складається в довільній формі державною мовою та документи, які до неї додаються в документальному вигляді за адресою Організатора, вказаною в оголошенні про проведення аукціону.

Заява повинна містити такі відомості: 

- найменування, організаційно-правова форма, місцезнаходження, поштова адреса заявника (для юридичної особи);

- прізвище, ім’я, по батькові, паспортні дані, відомості про місце проживання заявника (для фізичної особи);

номер контактного телефону, адреса електронної пошти заявника.

Заява на участь в аукціоні повинна містити також відомості про наявність або відсутність заінтересованості заявника стосовно боржника, кредиторів, замовника, організатора аукціону та про характер цієї заінтересованості у разі її наявності.

4.6. Організатор аукціону (електронних торгів), після отримання заяви про реєстрацію учасника, надсилає повідомлення на електронну адресу, зазначену у заяві. Протягом 24-х годин після отримання повідомлення про реєстрацію учасника, організатор електронних торгів розглядає подану заяву, та приймає одне з двох рішень: зареєструвати заявника в якості учасника електронних торгів або відмовити в реєстрації.

4.7. Якщо прийнято рішення про реєстрацію заявника в якості учасника аукціону (електронних торгів), останньому на електронну адресу надсилається про це повідомлення, і присвоюється індивідуальний код учасника. Індивідуальний код учасника не підлягає розголошенню третім особам

4.8. Організатор аукціону має право скасувати реєстрацію учасника та анулювати присвоєний код учасника, якщо протягом 24-и години з моменту отримання реєстраційної заяви потенційного учасника електронних торгів, не надійде підтвердження оплати гарантійного внеску у встановленому порядку та розмірі з банківської установи (грошові кошти участника не відображаються на відповідному поточному рахунку). Про скасування реєстрації учасника, організатор торгів негайно направляє повідомлення на електронну адресу зазначену у реєстраційній заяві із зазначенням причини відмови. Якщо в подальшому, буде отримано докази зарахування гарантійного внеску, реєстрація учасника поновлюється, про що надсилається відповідне повідомлення.

4.9. Учасник має право брати участь у електронних торгах виключно під індивідуальним кодом учасника.

4.10. Організатор аукціону (електронних торгів) має право відмовити в реєстрації учасника з наступних підстав:

- надання неправдивих відомостей;

- ненадання у встановленому порядку повного переліку сканованих документів;

- надання не повної інформації, яка повинна міститься у заяві про реєстрацію учасника;

- невиконання умов  з представлення заявок на участь в торгах, перелік документів і вимоги, що пред’являються учасникам, до їх оформлення відповідео до законодавсту та зазначених а оголошенні;

- не сплати гарантійного внеску, оплату не в неповному розмірі;

- інше визначене Законом.

4.11. До участі в торгах не допускаються заявники, що подали заяви на участь в аукціоні і документи, що додавалися до них, які не відповідають вимогам, встановленим законодавством і вказаним у повідомленні про проведення торгів.

V. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ АУКЦІОНУ В ЕЛЕКТРОННІЙ ФОРМІ.

5.1. Аукціон проводиться на веб-сайті організатора електронних торгів https://www.pumtb.com.ua.

5.2. Приймати участь у аукціоні мають право виключно зареєстровані учасники, що отримали індивідуальний код учасника. Під індивідуальним кодом учасника останні подають пропозиції щодо запропонованої ціни.

5.3. Аукціон (електронні торги) триває не менше 15 діб.

5.4. Термін проведення аукціону – проміжок часу, протягом якого зареєстровані учасники можуть подавати пропозиції про ціну. У разі виникнення спору відносно часу внесення пропозиції про ціну, приймається до уваги показники часу, які містить веб-сайт Організатора аукціона.

5.5. Час протягом якого проводиться аукціон:  початок аукціону у визначений замовником аукціону робочий день о 09:00:00 годин, закінчення - не пізніще 18:00:00 годин робочого дня.

5.6. Організатор аукціону не пізніше як за 15 робочих днів до дня початку аукціону оприлюднює на офіційному веб-сайті Міністерства Юстиції України, не пізніше як за 20 робочих днів  на ойіційному веб-сайті Вищого  Господарського суду України та на своєму веб-сайті оголошення про проведення аукціону, а також письмово повідомляє про проведення аукціону власника майна, замовника та інших осіб, визначених замовником.

5.7. Система торгів автоматично надсилає кожному учаснику електронних торгів повідомлення, яке містить адресу сторінки веб-сайту, на якій проводяться електронні торги, запропоновану учасником ціну, час отримання системою пропозиції, а також час розміщення пропозиції учасника на сторінці веб-сайту або повідомлення про відмову від розміщення пропозиції із зазначенням причин такої відмови ( пропозиція не відповідає кроку аукціону, або меньша за мінімальну ціну продажу лоту).

5.8. Негайно після оголошення переможця або закінчення аукціону без визначення переможця протокол про проведення аукціону надсилається організатором торгів в електронній формі переможцю та замовнику. У разі продажу нерухомого майна протокол у паперовій формі в той же день надсилається (вручається) переможцю та замовнику.

5.9. Аукціон визнається таким, що не відбувся, у разі:

- відсутності учасників або наявності на торгах лише одного учасника;

- коли жоден з учасників не запропонував ціну, вищу за стартову (початкову вартість);

- несплати в установлений строк переможцем належної суми за придбане майно.

5.10. Рішення про визнання аукціону таким, що не відбувся, приймається організатором протягом 3-х годин після виникнення підстави для такого визнання, або рішенням біржового комітету.

5.11. Особливості проведення повторного аукціону:

5.11.1. Якщо інше не встановлено договором, у разі закінчення аукціону без визначення переможця протягом місяця (у разі продажу нерухомого майна - двох місяців) організатор аукціону зобов’язаний провести повторний аукціон.

5.11.2. Якщо інше не встановлено договором, у разі закінчення повторного аукціону без визначення переможця протягом місяця організатор аукціону зобов’язаний провести другий повторний аукціон.

5.11.3. Якщо інше не встановлено договором з Замовником, початковою вартістю повторного аукціону, другого повторного аукціону є вартість, зменшена на 20 відсотків щодо початкової вартості відповідно попереднього аукціону, попереднього повторного аукціону.

5.11.4. До участі у повторному аукціоні не допускаються переможці попередніх торгів, що не сплатили у встановлений строк вартість лота за договором, відмовилися від укладення договору купівлі-продажу чи від підписання протоколу із зазначенням результатів аукціону.

5.12. Особливості проведення аукціону з можливістю зниження початкової вартості:

5.12.1. Якщо інше не встановлено договором про проведення аукціону, аукціон проводиться без можливості зниження початкової вартості.

5.12.2. Повторний аукціон проводиться з можливістю зниження початкової вартості, але не нижче, ніж до граничної вартості, яка становить 50 відсотків початкової вартості, вказаної в оголошенні про проведення аукціону.

5.12.3. Якщо інше не встановлено договором про проведення аукціону, другий повторний аукціон проводиться з можливістю зниження початкової вартості.

5.12.4. Під час проведення аукціону з можливістю зниження початкової вартості, за відсутності бажаючих стати учасником аукціону, система автоматично знижує початкову вартість лоту на крок аукціону, доки не виявиться бажаючий укласти договір.

5.12.5. Якщо після зниження початкової вартості виявиться бажаючий (бажаючі) укласти договір, аукціон проводиться у загальному порядку.

VІ ПОРЯДОК ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ ПРОВЕДЕННЯ АУКЦІОНУ

6.1. Організатор аукціону гарантує всім учасникам електронних торгів вільний доступ до інформації про майно, що виставлено на електронні торги, за лотом, на який заявник зареєстрований в якості участника, в режимі реального часу - 7 днів на тиждень, 24 години на добу. Учасник торгів має можливість - робити пропозиції за лотом, враховуючи крок аукціону, при цьому в нього на моніторі відображується його номер, запропонована ним ціна за лот, час зробленої ним пропозиції, а також номери, запропонована ціна за лот, та час зроблених пропозицій інших учасників, за цим лотом. Переможцем аукціону визнається учасник, який за весь час проведення електронних торгів запропонував найвищу ціну за лот. Якщо два або більше учасників запропонували однакову ціну переможцем оголошується учасник який запропонував цю ціну першим (це відображено в режимі реального часу та доступно до перегладу замовнику та всім учасникам аукціону). Система не приймає пропозиції учасників які не відповідають розміру кроку аукціону.

6.2. Наслідок проведення аукціону:

6.2.1. За наслідком проведення аукціону, відкритих електронних торгів, складається протокол про визначення переможця або закінчення аукціону без визначення переможця. У протоколі зазначається:

- майно, що запропоноване для продажу;

- кількість учасників аукціону;

- початкова вартість;

- ціна, запропонована переможцем аукціону, або відомості про те, що аукціон закінчився без визначення переможця;

- ціна або частина ціни, сплачена переможцем;

- найменування і місцезнаходження (для юридичної особи), прізвище, ім’я, по батькові і місце проживання (для фізичної особи) переможця торгів;

- адреса сторінки веб-сайту, на якій розміщено відомості про проведення аукціону;

- номер банківського рахунку, на який мають бути перераховані кошти за придбане майно.

6.3. До протоколу додається засвідчений організатором текст договору, вказаний в оголошенні про проведення аукціону.

6.4. Протокол в електронній формі протягом 3-х годин з моменту закінчення аукціону надсилається переможцю та замовнику аукціону.

6.5. Кожен учасник аукціону може вимагати надання йому копії протоколу, засвідченої організатором аукціону. Така копія надається у день звернення.

6.6. Організатор аукціону зобов’язаний повідомити про запропоновану переможцем ціну або про закінчення аукціону без визначення переможця для розміщення цих відомостей на веб-сайті державного органу з питань банкрутства та на власному сайті, де раніше було розміщене оголошення про проведення аукціону, не пізніше, ніж через три дні після закінчення аукціону.

6.7. У випадку закінчення аукціону без визначення переможця, відповідний протокол негайно надсилається на електронну адресу замовника торгів.

6.8. Повернення сплачених гарантійних внесків учасникам, здійснюється у випадках та в порядку, передбаченому чинним законодавством. Підставою, для повернення гарантійного внеску учаснику є належним чином складена та подана організатору електронних торгів відповідна заява, в якій має міститися наступна інформація, для СПД ФО та юридичних осіб - розрахунковий рахунок, МФО, код ЄДРПОУ або ІПН, назва банку отримувача, для фізичних осіб - номер банківської картки, якщо гарантований внесок повертається учаснику на його особистий рахунок. У випадку неподання даної заяви, або надання неповної інформації, організатор електронних торгів не несе відповідальності, за порушення строку повернення гарантійного внеску. У разі неотримання заяви про повернення гарантійного внеску протягом одного місяца, гарантійний внесок учаснику торгів не повертається.

VІІ. СКАСУВАННЯ АУКЦІОНУ

7.1. Організатор аукціону має право відмовитися від проведення аукціону не пізніше ніж за десять днів до його початку з негайним розміщенням повідомлення про це в друкованих засобах масової інформації, в яких публікувалося оголошення про проведення аукціону, із зазначенням причин.

7.2. У разі продажу державного майна, Організатор аукціону має право відмовитися від проведення аукціону або зупинити аукціон на вимогу Замовника в будь який момент до закінчення аукціону.

7.3. За рішення Біржового комітету результати аукціону можуть бути скасовані, а аукціон таким, що не відбувся, про що повідомляється на сайті ВГСУ, Міністерства юстиції України.

7.4. У разі скасування аукціону організатор повертає учасникам сплачені ними гарантійні внески не пізніше ніж протягом п’яти банківських днів, реєстраційні внески за доступ та користування ЕТС не повертаються.

7.5. Рішення про скасування аукціону може бути оскаржено до господарського суду.

VІІІ ПОРЯДОК РЕГУЛЮВАННЯ СПІРНИХ ПИТАНЬ

8.1. Усі спори, що можуть виникати між замовником, організатором, учасниками відкритих електронних торгів, будь-якими третіми особами під час проведення відкритих електронних торгів, підлягають вирішенню шляхом переговорів та направленням відповідного повідомлення (електронного повідомлення) із зазначенням суті спору.

8.2. Особа, якій направлено відповідне письмове (електронне повідомлення) повідомлення, зобов’язана протягом 15 днів (якщо вирішення спору не потребує негайного розгляду) з моменту його отримання, розглянути його та надати аргументовану відповідь.

8.3. У випадку невирішення спору у позасудовому порядку, спір підлягає вирішенню у відповідному суді, відповідно до вимог діючого законодавства.

8.4. Повідомлення вважається належним чином направлене/отримане, якщо це було здійснено відповідною стороною спору на електронну адресу зазначену під час відповідної реєстрації/ідентифікації.

Додаток 1.

                                                                         ДОГОВІР

                                                 про завдаток (гарантійний внесок)

м.   Вінниця                                                                                    «_____» __________ 20____ року

 

ПЕРША УКРАЇНСЬКА МІЖРЕГІОНАЛЬНА ТОВАРНА БІРЖА, в особі президента Смірнова Юрія Михайловича, який діє на підставі Статуту, в подальшому “Біржа”, з одного боку, та

____________________________________  , в особі __________________________, який діє на підставі_______________________ в подальшому «Учасник аукціону», з другої сторони, надалі “Сторони” уклали цей договір про наступне:

1. ПРЕДМЕТ ТА УМОВИ  ДОГОВОРУ

1.1. Учасник аукціону, до подання заяви на участь в аукціоні, сплачує на рахунок Біржі гарантійний внесок у розмірі 10% (десять) відсотків від початкової вартості об’єкту продажу, а саме: ЛОТ №  _____________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ПОЧАТКОВА ВАРТІСТЬ: ____________________ гривень без ПДВ. (далі - Об’єкт продажу).

1.2.У випадку, якщо в ході торгів Учасник аукціону не став переможцем, Біржа на протязі 5 робочих днів повертає гарантійний внесок Учаснику аукціону.

1.3. У випадку, якщо в ході торгів Учасник аукціону став переможцем торгів він зобов’язаний протягом п’яти робочих дня перерахувати кошти за придбане майно на зазначений у протоколі розрахункових рахунок.

1.4. Біржа за мінусом біржового збору, що становить 1% від початкової вартості майна повертає гарантійний внесок переможцю торгів на рахунок зазначений у заявці про участь у аукціоні після повної сплати за придбаний в ході торгів Об’єкт продажу .

1.5. У випадку, коли Учасника аукціону визнають переможцем торгів, але стає відомо про порушення зобов’язань відносно порядку проведення розрахунків, які випливають після підписання Протоколу проведення аукціону; недостовірність наданої інформації для участі в торгах; порушення встановлених законом строків вчинення правочинів щодо підписання правовстановлюючих документів тягне за собою визнання аукціону недійсними, накладенням штрафних санкцій без можливості повернення гарантійного внеску.

1.6. Учаснику, який відмовився від участі в аукціоні без поважних причин (форс-мажорних обставин), гарантійний внесок не повертається.

2. гарантії та претензії

2.1. Учасник гарантує, що ознайомився та прийняв умови Правил про порядок організації та проведення аукціонів, електронних торгів, затвердженими загальними зборами членів Першої української міжрегіональної товарної біржі, які перебувають у відкритому доступі в мережі Інтернет на офіційному веб-сайті Першої української міжрегіональної товарної біржі за адресою: https://www.pumtb.com.ua.

2.2. Біржа виконуючи обов'язки організації та проведення аукціону, не бере на себе  відповідальність щодо належності та/або недоліків об’єктів продажу, право-установчих документів та передачі об’єктів продажу Покупцю.

2.3. Покупець (переможець аукціону) несе відповідальність за придбане майно з дня підписання протоколу проведення аукціону.

3. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

3.1. Цей Договір набуває чинності з моменту його підписання і діє протягом виконання Сторонами своїх зобов’язань.

3.2. Даний Договір, укладений у двох оригінальних примірниках, по одному зі Сторін.

РЕКВІЗИТИ І ПІДПИСИ СТОРІН

«БІРЖА»

ПЕРША УКРАЇНСЬКА МІЖРЕГІОНАЛЬНА ТОВАРНА БІРЖА

м. Вінниця, вул. Миколи Оводова, 46.  Код ЄДРПОУ 33448992.

Президент   ___________ Ю.М. Смірнов

“УЧАСНИК АУКЦІОНУ”_______________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

Підпис _____________________________