(0432) 67-11-57

Правила проведення електронних торгів з продажу майна банків

Введено в дію рішенням біржовим комітетом Першої української міжрегіональної товарної біржі від N 16/39

ЗАТВЕРДЖЕНО загальними зборами  членів Першої української міжрегіональної товарної біржі 

 

Правила проведення відкритих торгів (аукціонів)

в електронній формі з продажу майна неплатоспроможних банків на першій українській міжрегіональній товарній біржі

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Ці Правила розроблені відповідно до Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, законів України «Про банки і банківську діяльність», «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб», «Про товарну біржу», Положення про виведення неплатоспроможного банку з ринку, затверджене рішенням виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 05.07.2012 №2, зареєстроване в Міністерстві юстиції України 14.09.2012 за №1581/21893 зі змінами, Положення щодо організації продажу активів (майна) банків, що ліквідуються зареєстроване в Міністерстві юстиції України 20.04.2016 р. за №606/28736 (далі – Положення), Положення про порядок залучення уповноваженою особою Фонду гарантування вкладів фізичних осіб радників, аудиторів, юристів та інших осіб до роботи у процесі здійснення тимчасової адміністрації або ліквідації банку, затверджене рішенням виконавчої дирекції Фонду від 23.07.2012 №12, зареєстроване в Міністерстві юстиції України 13.08.2012 за №1364/21676 та інших нормативно-правових актів Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

1.2. Правила регулюють правові відносини, що виникають між замовником, учасниками електронних торгів та організатором під час проведення торгів (аукціону) в електронній формі з реалізації майна банків щодо яких Фондом гарантування вкладів фізичних осіб (далі – Фонд) прийнято рішення про початок процедури ліквідації, та встановлюють порядок підготовки, реєстрації учасників торгів (аукціону), проведення торгів (аукціону), оформлення їх результатів та відповідальність за порушення Правил.

1.3. Метою проведення торгів (аукціону) в електронній формі є забезпечення реалізації майна неплатоспроможних банків з отриманням максимальної виручки у найкоротший строк у процесі виведення неплатоспроможного банку з ринку.

1.4. Будь-який учасник, який реєструється для участі в торгах (аукціоні), підтверджує, що ознайомлений з цими Правилами та визнає їх.

1.5. Ці Правила є обов’язковими до виконання учасниками електронних торгів.

1.6. В цих Правилах терміни, якщо інше не випливає з їх суті, вживаються в таких значеннях:

банк – неплатоспроможний банк, відповідно до Закону України “Про систему гарантування вкладів фізичних осіб”;

електронні торги– торги або аукціони, які здійснюються в електронній формі на електронному майданчику з метою продажу майна неплатоспроможних банків відповідно до цих Правил;

замовник – Фонд або уповноважена особа Фонду, якій відповідним рішенням виконавчої дирекції Фонду делеговано частину або всі повноваження Фонду як тимчасового адміністратора або ліквідатора неплатоспроможного банку;

організатор – Перша українська міжрегіональна товарна біржа (ПУМТБ), адреса: 21050, м. Вінниця, вул. Козицького, 46;

електронна торгова система (ЕТС) – сукупність спеціалізованого програмного забезпечення, торгових систем, баз даних, технічних, програмно-апаратних комплексів, телекомунікаційних та інших засобів та систем електронного документообігу, що забезпечують можливість введення, зберігання та обробки інформації, необхідної для проведення торгів (аукціонів)  в електронній формі та встановлення їх результатів;

веб-сайт – сторінка в мережі Інтернет (http://pumtb.com.ua), на якій організатор за допомогою електронно-торгової системи проводить електронні торги;

особистий кабінет (профіль) – складова чистина ЕТС, яка дозволяє замовнику та учаснику торгів здійснювати передбачену цими Правилами діяльність в ЕТС;

Фонд – Фонд гарантування вкладів фізичних осіб;

лот – окремо визначене майно або його сукупність, інформація про яке наведена в одному оголошенні про проведення електронних торгів;

майно – будь-яке майно (матеріальні та нематеріальні активи) неплатоспроможного банку, у тому числі право вимоги за кредитними договорами та майно щодо обороту якого встановлено обмеження;

початкова ціна продажу – ціна лоту, визначена замовником, з якої починається процедура електронних торгів;

користувач – будь-яка фізична чи юридична особа зареєстрована в ЕТС, в порядку встановленому цими Правилами;

учасник торгів – фізична особа, що має повну дієздатність або юридична особа в особі представника, уповноваженого виступати від її імені, яка є зареєстрованим користувачем ЕТС, виявила намір прийняти участь в електронних торгах, відповідає вимогам, встановленим цими Правилами або законодавством, сплатила реєстраційний та/або гарантійний внесок, пройшла процедуру реєстрації відповідно до цих Правил, отримала відповідне підтвердження про реєстрацію учасника торгів та індивідуальний код учасника;

індивідуальний код учасника – набір цифр, що присвоює ЕТС автоматично учаснику торгів після подачі ним заявки по кожному лоту окремо;

переможець торгів – учасник торгів, який запропонував на час закінчення електронних торгів найвищу ціну за лот та визнаний організатором переможцем електронних торгів;

повідомлення – офіційна  інформація, що надсилається  учасникам торгів про будь-які  процеси, що проходять за їх участі в ЕТС;

гарантійний внесок – гарантійне грошове забезпечення, яке є складовою заходів, що вживаються організатором для забезпечення виконання зобов’язань учасниками, та вноситься учасниками торгів на розрахунковий рахунок організатора для участі у електронних торгах;

винагорода організатора – сума винагороди організатора за організацію та проведення електронних торгів, розмір якої вказується в оголошенні про проведення торгів (аукціону) та на сторінці кожного лоту і яка сплачується переможцем торгів організатору додатково до суми коштів, яка запропонована переможцем торгів за кожен придбаний лот.

 

2. Стадії проведення електронних торгів

2.1. Електронні торги  складається з наступних стадій:

-  підготовка до проведення електронних торгів;

-  оголошення інформації про проведення електронних торгів;

-  реєстрація учасників торгів;

-  проведення електронних торгів;

- визначення переможця електронних торгів  та укладання з ним договору купівлі-продажу.

 

3. Особливості використання Електронної торгової системи

3.1. Для коректного та стабільного функціонування ЕТС необхідно виконувати мінімальні вимоги до апаратного, програмного забезпечення та до каналу Інтернет, визначені в цих Правилах.

3.2. ЕТС забезпечує:

- можливість та безперебійну роботу з проведення електронних торгів ;

- прийом заяв про участь в електронних торгах від учасників торгів;

- надання учасникам необхідної інформації в зручному для сприйняття вигляді, обслуговування запитів учасників;

- приймання, обробку та передачу інформації від замовника, учасників торгів та організатора;

- захист інформації, що стосується участі в електронних торгах від втрати або несанкціонованого доступу, неможливість витоку, знищення та блокування інформації, порушення цілісності та режиму доступу до інформації;

- можливість відтворення електронних документів у паперовому вигляді;

- формування та підтримку баз даних про перебіг та результати електронних торгів з фіксацією часу подання учасниками торгів пропозиції та вчинення інших дій в ЕТС;

- виконує інші функції, передбачені даними Правилами. 

3.3. Учаснику торгів та замовнику забороняється:

-  допускати сторонніх осіб до автоматизованого робочого місця;

- вчиняти дії спрямовані на використання будь-яких сторонніх програмно-технічних засобів з метою проникнення в середовище операційної системи ЕТС та несанкціоновану зміну стандартного порядку роботи ЕТС (злом, атака тощо) або на дискредитацію організатора;

- залишати автоматизоване робоче місце без виходу з ЕТС;

- вчиняти інші дії, що створюють передумови для виникнення збоїв в роботі ЕТС.

3.4. Учасник торгів повинен вживати заходів щодо запобігання обставин, які можуть перешкоджати функціонуванню ЕТС, зокрема забезпечити надійний антивірусний захист автоматизованого робочого місця та унеможливити втручання в роботу системи сторонніх осіб з робочого місця учасника, негайно повідомляти організатора про виникнення обставин, що можуть перешкоджати функціонуванню ЕТС.

3.5. Організатор має право призупинити технічний доступ учасника торгів до ЕТС або обмежити (повністю або частково) повноваження користувача з доступу до ЕТС у випадку порушення учасником торгів цих Правил, у разі виявлення спроб несанкціонованого доступу з боку учасника торгів до ЕТС, а також при виникненні інших обставин, що перешкоджають функціонуванню ЕТС. Технічний доступ учасника торгів до ЕТС може бути відновлено тільки після врегулювання ситуації, що склалася.

3.6. Організатор не несе відповідальності за будь-які затримки або перебої з виконання своїх повноважень учасниками торгів  за цими Правилами, що є наслідком наступних обставин: технічних збоїв, що виникли внаслідок несправності або відмови обладнання (ПК), несправності і відмови систем зв’язку, енергопостачання тощо з боку учасника торгів.

3.7. Учасник торгів приймає на себе всі ризики, пов'язані з недостатньою надійністю доступу по каналах зв'язку Інтернет (розрив зв'язку) і негарантованою пропускною здатністю каналів зв'язку Інтернет (затримки в передачі даних).

3.8. Будь-яка дія вчинена в ЕТС з автоматизованого робочого місця учасника торгів або замовника вважається такою, що вчинена відповідною особою, навіть за умови відсутності такої особи на автоматизованому робочому місці.

3.9. Організатор не несе відповідальності перед будь-якими особами за протиправне використання паролю та логіну третіми особами.

 

4. Підготовка до електронних торгів

4.1. Після підписання відповідного договору між замовником та організатором, останній відкриває замовнику Особистий кабінет та надає право доступу до нього.

4.2. Електронні торги проводяться організатором на підставі відповідної заявки замовника (договору) про проведення електронних торгів.

4.3. Заявка на проведення електронних торгів (проект договору) може бути сформована в ЕТС через Особистий кабінет. ЕТС забезпечує можливість редагування та друку сформованої заявки на проведення електронних торгів (проекту договору).

4.4.Заявка на проведення електронних торгів (договір) повинна відповідати затвердженим виконавчою дирекцією Фонду умовам відкритих торгів відчуження майна банку, що включено до переліку продажу майна.

4.5. У Заявці на проведення електронних торгів (договорі) обов’язково зазначається:

4.5.1. умови проведення електронних торгів, в тому числі, порядок проведення торгів відповідно до статті 51 Закону та глави 11 Розділу V Положення (можливість проведення торгів з можливістю зниження ціни, встановлення або відмови від встановлення мінімальної ціни продажу, розмірів гарантійного внеску та/або кроку торгів);

4.5.2. назву, опис та іншу потрібну інформацію про майно;       

4.5.3. розподіл майна, вказаного в п.4.5.2 Правил по лотах;

4.5.4. початкова ціну продажу майна (лоту);

4.5.5. перелік кваліфікаційних вимог до учасників торгів (наявність відповідного права, ліцензій, дозволів тощо) у разі, якщо продажу підлягає майно щодо обороту якого встановлено обмеження.

4.6. Заявка може складатися щонайменше з одного лоту і може включати продаж такого майна як:

  • Автотранспорт;
  • Нерухоме майно;
  • Сільськогосподарська продукція;
  • Будівельні матеріали;
  • Офісна техніка;
  • Виробниче обладнання;
  • Корпоративні права;
  • Право вимоги;
  • ЦМК;
  • Мультилот (лот, що містить різні типи майна).

4.7. Замовник та організатор може через Особистий кабінет переглядати та роздруковувати, і, до моменту публікації оголошення про проведення електронних торгів, редагувати всі раніше сформовані заявки на проведення електронних торгів.

4.8. На підставі відповідної заявки (договору) в ЕТС формуються лоти щодо проведення аукціону, в яких зазначається вся інформація, передбачена в цих Правилах.

4.9. Інформація про лот містить:

- номер лоту;

- назву лоту, опис лоту та іншу необхідну інформацію: місцезнаходження майна, документи, що підтверджують наявність права власності та ін.;

- початкову ціну продажу;

- можливість зниження ціни під час проведення електронних торгів та інформацію про встановлення мінімальної ціни продажу;

- розмір гарантійного та реєстраційного внесків;

- банківські реквізити організатора для сплати реєстраційного та гарантійного внесків;

- умови електронних торгів, у тому числі й щодо переліку кваліфікаційних вимог до учасників торгів (наявність відповідного права, ліцензій, дозволів тощо) у разі, якщо продажу підлягає майно щодо обороту якого встановлено обмеження;

- крок торгів;

- текст оголошення про проведення електронних торгів в друкованих засобах масової інформації, після його оприлюднення;

- порядок та кінцевий термін прийняття заяв про участь в торгах;

- час та місце особистого ознайомлення з майном;

- дату та час проведення торгів (строк проведення електронних торгів);

4.10. Заявка на проведення електронних торгів вважається прийнятою з моменту її підписання замовником та організатором. З цього часу інформація про продаж лоту оприлюднюється на веб-сайті організатора.

 

5. Оголошення інформації про проведення електронних торів

5.1. Організатор, за погодженням з замовником, забезпечує складання тексту оголошення про проведення торгів (аукціону).

5.2. Порядок розкриття інформації про активи (майно) банків, що ліквідуються визначається Положенням щодо організації продажу активів (майна) банків, що ліквідуються зареєстроване в Міністерстві юстиції України 20.04.2016 р. за №606/28736.

5.3. Організатор забезпечує публікацію оголошення про проведення електронних торгів в друкованих засобах масової інформації, визначених виконавчою дирекцією Фонду, та на веб-сайті організатора не пізніше ніж за 21 (двадцяти одного) робочого дня до дати проведення перших електронних торгів, і 10 (десяти) робочих днів при проведені повторних торгів.

 

6. Допуск осіб до участі в електронних торгах

6.1. Фізична або юридична особа, яка виявила намір придбати лот зобов’язана, якщо цього не було зроблено раніше, отримати статус користувача ЕТС, для чого повинна пройти первинну реєстрацію в ЕТС на веб-сайті.

6.2. Для реєстрації, користувач ЕТС подає через веб-сайт організатора електронну заяву про участь в електронних торгах, всі поля якої мають бути заповнені.

6.2.1. Учасниками електронних торгів, предметом яких є відступлення права вимоги за кредитними договорами та договорами забезпечення можуть бути виключно користувачі – юридичні особи, які отримали статус фінансової установи відповідно до законодавства України (банки та небанківські фінансові установи), крім кредитних спілок.

6.2.2. Учасниками електронних торгів, предметом яких є майно щодо обороту якого встановлено обмеження, можуть бути виключно користувачі, які відповідно до законодавства можуть мати зазначене майно у власності чи на підставі іншого речового права та мають відповідні ліцензії і дозволи.

6.2.3. Заявник зобов’язаний не пізніше кінцевого терміну прийняття заяв про участь в електронних торгах подати Організатору заяву про участь в електронних торгах та документи, які до неї додаються в документальному вигляді за адресою Організатора, вказаною в оголошенні про проведення електронних торгів.

6.3. До заяви про участь в електронних торгах Заявник додає:

6.3.1. Для участі в електронних торгах предметом яких є рухоме та/або нерухоме майно:

Заявники – юридичні особи додають копії наступних документів:

- установчі документи; виписку з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців або Свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи; витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців; рішення (наказ) про призначення керівника підприємства; документи що посвідчують особу керівника/ представника заявника (паспорт, довідка про присвоєння ідентифікаційного коду); у випадку представництва інтересів юридичної особи - довіреність уповноваженої особи заявника з повноваженнями на подання заяви, участь в аукціоні та підписання протоколу аукціону; довідка про банківські та інші реквізити підприємства; довідка щодо власників клієнта; протокол засновників про наміри придбати майно на аукціоні; копія платіжного доручення (квитанцію), що підтверджує перерахування гарантійного внеску; копія платіжного доручення (квитанцію), що підтверджує перерахування реєстраційного внеску;

Заявники – фізичні особи додають копії наступних документів:

- документи що посвідчують особу заявника/ представника заявника (паспорт, довідка про присвоєння ідентифікаційного коду); у випадку представництва інтересів фізичної особи - довіреність уповноваженої особи заявника з повноваженнями на подання заяви, участь в аукціоні та підписання протоколу аукціону; виписка з єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців або Свідоцтво про державну реєстрацію фізичної особи-підприємця (для суб’єктів підприємницької діяльності); довідка про відкриття рахунку в банківській установі; згода подружжя на купівлю нерухомості; копія платіжного доручення (квитанцію), що підтверджує перерахування гарантійного внеску; копія платіжного доручення (квитанцію), що підтверджує перерахування реєстраційного внеску;

6.3.2. Для участі в електронних торгах, предметом яких є відступлення права вимоги за кредитними договорами та договорами забезпечення:

- докази сплати гарантійного та реєстраційного внеску;

- завірена копія виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців;

- завірена копія установчих документів (статут, установчий договір або договір про створення підприємства);

- завірена копія рішення/наказу/протоколу уповноваженого органу/уповноваженої особи учасника аукціону про намір взяти участь у аукціоні;

- завірена копія свідоцтва про реєстрацію фінансової установи та додатку до свідоцтва про реєстрацію фінансової установи (якщо учасник аукціону є небанківською фінансовою установою);

- завірена копія свідоцтва про державну реєстрацію банку та банківської ліцензії (якщо учасником аукціону є банк);

- завірена копія свідоцтва платника ПДВ та/або витягу з реєстру платника ПДВ, що містить відомості, які є актуальними на дату надання заяви про участь в аукціоні (якщо учасник конкурсу  зареєстрований платником ПДВ);

- довідку про банківські та інші реквізити учасника аукціону із зазначенням системи оподаткування, що застосовує юридична особа, якщо вона є не платником ПДВ;

- довіреність від юридичної особи її уповноваженій особі представляти на аукціоні  інтереси цієї юридичної особи (в т.ч. надання пакету документів та участь в аукціоні та підпису договорів);

- якщо ціна активу, що пропонується до продажу, перевищує обмеження, зазначені в установчих документах (статуті тощо) щодо укладання уповноваженою особою договорів-правочинів від імені юридичної особи, – дозвіл уповноваженого органу юридичної особи на укладання договорів відступлення прав вимоги за кредитними договорами та договорами забезпечення виконання зобов'язання та/або договорами купівлі-продажу майна (активів) на суму, що перевищує зазначені обмеження (протокол загальних зборів акціонерів (учасників) товариства, рішення спостережної (наглядової) ради тощо).

6.3.3. Для участі в електронних торгах, предметом яких є інше майно щодо обороту якого встановлено обмеження, користувачі додають документи, вичерпний перелік яких наводиться в оголошенні про проведення електронних торгів та на сторінці відповідного лоту.

6.4. Сплата реєстраційного та гарантійного внесків.

6.4.1. Розмір реєстраційного внеску зазначається в оголошенні, і сплачується за кожен окремий Лот.

6.4.2. Розмір гарантійного внеску становить 10 (десять) відсотків від початкової вартості лоту.

6.4.3. Користувач ЕТС сплачує реєстраційний та гарантійний внесок в будь-якій установі банку на реквізити зазначені в оголошенні.

6.4.4. Виконавчою дирекцією Фонду може бути встановлено інший розмір гарантійного внеску та наведено в оголошенні про проведення електронних торгів. В такому випадку, розмір гарантійного внеску зазначається Організатором в оголошенні про проведення електронних торгів та на сторінці відповідного лоту.

6.5. У разі відсутності можливості додання до заяви всіх документів, заявник має право зберегти заяву та в будь-який момент через Особистий кабінет повернутись до її редагування.

6.6.  Заява про участь в електронних торгах та додані до неї документи зберігаються в Особистому кабінеті та заявник має право до її відправлення організатору переглядати заяву та додані до неї документи, редагувати її, долучати, змінювати або видаляти додані документи, або видалити заяву про участь в електронних торгах.

6.7. Одна особа має право брати участь в електронних торгів щодо необмеженої кількості лотів. Реєстрація учасника здійснюється по кожному лоту окремо.

6.8. Після заповнення заяви та долучення до неї скан-копій усіх документів, заявник, натискаючи в Особистому кабінеті навпроти відповідного лоту на кнопку “Надіслати”, підтверджує вірність поданої заяви та повноту доданих документів. Після цього, до моменту завершення розгляду організатором заяви, заявник має право лише переглядати подані документи.

6.9. Підтвердження про те, що організатор отримав електронну заяву, надсилається заявнику у вигляді повідомлення в Особистий кабінет та/або на адресу електронної пошти, зазначену в заяві про участь в електронних торгах. 

6.10. Заява про участь в електронних торгах може бути подана виключно в термін, передбачений в оголошенні про проведення аукціону. Після завершення зазначеного терміну, заяви організатором не приймаються.

6.11. Заява про участь в електронних торгах (дод. 1) та документи, які до неї додаються, повинні бути завірені підписом фізичної особи або керівника юридичної особи (уповноваженої ним особи) і печаткою цієї юридичної особи (за наявності).

6.12. Заявник зобов’язаний  укласти з Організатором Договір на умови участі, текст якого розміщений на веб-сайті Організатора.

6.13. Користувач ЕТС може в порядку, визначеному Цивільним кодексом України, уповноважити будь-яку фізичну чи юридичну особу приймати участь у електронних торгах від його імені. В такому випадку, представник фізичної або юридичної особи вчиняє в ЕТС всі дії (реєстрація користувача ЕТС, учасника торгів, сплата реєстраційного та гарантійного внесків тощо) від імені особи, яку він представляє. Одна особа не може бути представником різних учасників торгів по одному лоту.

6.14. Організатор забезпечує ретельну перевірку заяви про участь в електронних торгах та документів, які додані до неї на їх відповідність вимогам цих Правил.

6.15. Організатор розглядає подані заявки та приймає рішення щодо допуску/не допуску Заявника до участі в аукціоні після закінчення терміну прийому заяв.

6.16. У разі відповідності заяви та доданих до неї документів вимогам цих Правил організатор повідомляє про це заявника та, після надходження гарантійного та реєстраційного внеску на банківський рахунок організатора, допускає заявника до електронних торгів.

6.17. Організатор відмовляє в допуску заявника до електронних торгів з наступних підстав:

6.17.1. заява про участь в електронних торгах та/або додані до неї документи не відповідають вимогам, встановленим законодавством, цими Правилами та оголошенням про проведення аукціону;

6.17.2. неподання або подання не всіх документів, згідно з наведеного переліку, або подання недостовірних відомостей в цих документах;

6.17.3. на час завершення часу прийому заяв про участь в електронних торгах не підтверджено зарахування гарантійного та реєстраційного внесків на банківський рахунок організатора;

6.17.4. заяву подано особою, яка, відповідно до законодавства та цих Правил, не має права приймати участі в торгах (аукціоні) щодо конкретно визначеного майна.

6.17.5. неподання або подання не всіх документів, згідно з наведеного переліку в визначені Правилами терміни;

6.18. Про результати розгляду заяви про участь в електронних торгах організатор повідомляє заявника в Особистий кабінет та на адресу електронної пошти, зазначену в заяві про участь в електронних торгах до початку відкритих торгів (аукціону). 

6.19. У разі допуску до участі в аукціоні, заявнику обов’язково присвоюється індивідуальний код учасника під яким він бере участь в електронних торгах та подає цінові пропозиції щодо вартості лоту.

6.20. Зареєстрований учасник має право в будь-який час на його вимогу ознайомитись з майном, що є предметом лоту, який виставлено на торги (аукціон).

6.21. Зареєстрований учасник торгів може відкликати свою заяву про участь в електронних торгах не пізніше часу завершення прийому заяв про участь в електронних торгах. У разі відкликання заяви про участь в електронних торгах, організатор повертає такому учаснику гарантійний внесок.

6.22. Відомості про учасників торгів не підлягають розголошенню, доки не визначено переможця торгів.

 

7. Проведення електронних торгів

7.1. Відкриті торги (аукціон) не можуть вважатися такими, що відбулися, у разі відсутності кроку відкритих торгів (аукціону) у розрізі лотів або якщо на участь у відкритих торгах (аукціоні) було зареєстровано лише одного потенційного покупця.

7.2. Тривалість електронних торгів.

7.2.1.Тривалість електронних торгів – проміжок часу, протягом якого зареєстровані учасники торгів можуть  подавати цінові пропозиції.

7.2.2. Інформація про тривалість електронних торгів (час початку та завершення електронних торгів) оприлюднюється в оголошенні про проведення торгів (аукціону) в друкованих засобах масової інформації та на веб-сайті організатора.

7.2.3. В будь-якому випадку електронні торги не може бути розпочато раніше ніж через 10 робочих днів з дня офіційного оприлюднення оголошення про проведення торгів (аукціону) в друкованих засобах масової інформації.

7.3. Внесення учасниками торгів цінових пропозицій.

7.3.1. Учасники електронних торгів подають цінові пропозиції починаючи з початкової ціни продажу або початкової ціни продажу лоту, збільшеної на крок торгів (аукціону). Кожна наступна цінова пропозиція повинна перевищувати попередню на крок торгів (аукціону), якщо інше не передбачено оголошенням.

7.3.2. Крок торгів (аукціону) обов’язково вказується в оголошенні про проведення торгів (аукціону) в друкованих засобах масової інформації та на веб-сайті організатора.

7.3.3. Учасник вносить цінову пропозицію щодо вартості лоту на сторінці проведення електронних торгів шляхом натискання кнопки “Зробити ставку”. З метою уникнення внесення учасником торгів помилкової цінової пропозиції або випадкового натискання кнопки “Зробити ставку”, учаснику торгів пропонується у випливаючому вікні підтвердити свою цінову пропозицію, натиснувши кнопку “Підтвердити ставку”. Без натискання кнопки “Підтвердити ставку”, учасник торгів вважається таким, що не вніс цінової пропозиції.

7.4.4. Учасники торгів мають право неодноразово подавати свої цінові пропозиції. При цьому, організатор забезпечує рівноцінну можливість усім учасникам торгів для надання цінових пропозицій під час проведення електронних торгів.

7.4.5. Учасники торгів подають свої цінові пропозиції під індивідуальним кодом учасника, присвоєним організатором учаснику торгів при його реєстрації учасником торгів.

7.4.6. Цінова пропозиція учасника торгів вважається внесеною в момент натискання учасником кнопки “Підтвердити ставку”.

7.5. Переможцем електронних торгів визначається учасник торгів, який на час завершення електронних торгів запропонував  найвищу ціну за лот. У разі, якщо два учасника запропонували однакову ціну, переможцем електронних торгів визначається учасник, який перший зробив цінову пропозицію.

7.6. У разі виникнення спору відносно часу внесення учасником торгів цінової пропозиції, беруться до уваги показники часу, які міститься на веб-сайті організатора.   

7.7. Строк проведення електронних торгів закінчується в час завершення електронних торгів, який вказується в оголошенні про проведення торгів (аукціону). Однак, якщо учасник торгів вносить цінову пропозицію менш ніж за 5 хвилин до часу закінчення електронних торгів, організатор продовжує строк проведення електронних торгів на 5 хвилин і так доти, поки не буде визначено переможця електронних торгів.

7.8. Торги (аукціон) визнаються такими, що не відбулись, у разі:

7.8.1. відсутності кроку відкритих торгів (аукціону) у розрізі лотів;

7.8.2. в зв’язку з відсутністю належним чином зареєстрованих заяв на участь в аукціоні;

7.8.2. якщо на участь у відкритих торгах (аукціоні) було зареєстровано лише одного потенційного покупця.

7.8.3. у разі відмови переможця відкритих торгів (аукціону) від розрахунків або придбання активів (майна).

7.9. Рішення про визнання торгів (аукціону) такими, що не відбулись, приймається організатором у триденний термін після виникнення підстави для такого визнання.

7.10. У рішенні про визнання торгів (аукціону) такими, що не відбулись зазначається інформація про:

- номер лоту;

- назву та опис лоту;

- підставу для визнання торгів (аукціону) такими, що не відбулись.

7.11. Лот може бути знятий з продажу за заявою Замовника до початку електронних торгів. Організатор торгів зобов’язаний негайно розмістити повідомлення про зняття з продажу лоту на власному веб-сайті на сторінці відповідного лоту.

 

8. ОСОБЛИВОСТІ ПРОВЕДЕННЯ ЕЛЕКТРОННИХ ТОРГІВ З МОЖЛИВІСТЮ

ЗНИЖЕННЯ ЦІНИ

8.1. У випадках, передбачених Законом України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» та Положенням, електронні торги можуть бути проведені з можливістю зниження ціни, про що замовник обов’язково вказує договорі на проведення електронних торгів.

8.2. Електронні торги проводяться з можливістю зниження ціни до встановленої замовником

мінімальної ціни продажу або без обмеження мінімальної ціни продажу.

8.3. Про можливість зниження ціни та мінімальну ціну продажу (сума, до якої може бути

знижено ціну або відсоток, на який може бути знижено початкову вартість) організатор

вказує в оголошенні про проведення електронних торгів.

8.4. Зниження ціни відбувається автоматично у разі відсутності бажаючих укласти договір, після спливу визначеного в оголошенні про проведення електронних торгів часу до визначеного рівня.

8.5. Якщо після зниження початкової вартості виявиться бажаючий укласти договір, електронні торги проводяться у загальному порядку.

 

9. Оформлення результатів електронних торгів

9.1. Негайно після оголошення переможця торгів (аукціону) організатор формує протокол про проведення електронних торгів.

9.2. У протоколі зазначається інформація про:

9.2.1. номер лоту;

9.2.2. назва та опис лоту;

9.2.3. учасники електронних торгів;

9.2.4. початкова ціна продажу;

9.2.5. хід проведення електронних торгів, переможця торгів та його цінову пропозицію;

9.2.6. реквізити переможця торгів;

9.2.7. сума коштів, сплачена переможцем торгів та кошти, які підлягають сплаті, в тому числі, вказується розмір винагороди організатора;

9.2.8. банківські реквізити замовника, на які мають бути перераховані кошти за придбане майно.

9.3. Організатор, після закінчення електронних торгів, надсилає протокол в електронній формі переможцю торгів на адресу електронної пошти учасника торгів, а також на адресу електронної пошти замовника, а оригінал протоколу організатор, не пізніше наступного робочого дня, надає чи надсилає поштовим відправленням. Порядок черговості підписання протоколу може бути змінений за домовленістю сторін.

9.4. Учасники торгів, які не визнані переможцями мають право вимагати надання їм копій протоколу, засвідчених організатором. Така копія надається організатором у день звернення.

9.5. Переможець торгів протягом 3 днів підписати протокол та протягом 10 (десяти) банківських днів з дня наступного після закінчення електронних торгів та отримання протоколу в електронному вигляді зобов’язаний:

- перерахувати кошти за придбане майно на розрахунковий рахунок вказаний в протоколі;

- підписати договір купівлі-продажу майна (лоту) з замовником.

9.6. Винагорода організатора за проведення торгів (аукціону) вираховується з гарантійного внеску переможця торгів. Винагорода організатора не зараховується в рахунок суми, яку переможець торгів має сплатити замовнику. При цьому, зобов’язання переможця торгів щодо оплати придбаного майна (лоту) перед замовником збільшується на суму винагороди організатора. Залишок гарантійного внеску перераховується організатором на рахунок замовника.

9.7. У разі відмови переможця торгів за будь яких причин від підписання протоколу та/або від укладання договору купівлі-продажу майна протягом терміну, встановленого Замовником, Організатором ця відмова документально фіксується та результати таких торгів визнаються недійсними, що оформляється Організатором у вигляді протоколу. При цьому відповідний лот, за погодженням з Замовником, може виставлятися на повторні торги. Організатор має право не допускати таких Учасників до участі в наступних торгах. У разі відмови переможця від підписання протоколу та/або договору купівлі-продажу майна та/або сплати коштів за придбаний об’єкт продажу – гарантійний внесок йому не повертається.

9.8. Учасники торгів, які подавали цінові пропозиції, але не були оголошені переможцями, у разі відмови переможця торгів від придбання майна можуть бути, у порядку визначення найвищої ціни, оголошені переможцями торгів без проведення повторних торгів, за погодженням Фонду.

В даному випадку, замовник за погодженням з організатором протягом 3-х робочих днів може прийняти рішення про визначення іншого переможця, про що надіслати повідомлення в електронній формі з наступним направленням поштою визначеній особі.

9.9. Протокол про результати проведення електронних торгів з визначенням переможця є підставою для укладення договору купівлі-продажу майна між замовником та учасником торгів (переможцем аукціону). Право власності на об’єкт продажу переходить до Переможця у разі належного виконання умов, вказаних в п. 8.5 цих Правил.

9.10. Облік та зберігання всіх оригіналів протоколів здійснюється спільно Організатором (другі примірники) та Замовником (перші примірники).

 

10. Повернення гарантійних внесків

10.1. Гарантійні внески повертаються учасникам

- протягом 10 (десяти) банківських днів учасникам торгів, що не перемогли в електронних торгах після закінчення електронних торгів;

- протягом 5 (п’яти) банківських днів, у разі зняття лоту з продажу після настання такого рішення;

- протягом 10 (десяти) банківських днів у разі відкликання заявки на участь учасником до закінчення кінцевого терміну прийняття заяв;

10.2. У випадку зазначення в заяві про участь в електронних торгах не повної інформації про банківські реквізити, організатор не несе відповідальності за порушення строку повернення гарантійного внеску.

10.3. Гарантійний внесок не повертається учаснику торгів у випадку:

- якщо жодний з учасників торгів не запропонував початкову ціну збільшену на крок аукціону;

- відмови переможця торгів від укладення договору купівлі-продажу придбаного майна та/або не здійснення оплати за майно, придбаного на електронних торгах протягом  строку, визначеного цими Правилами.

11. Вирішення спорів

11.1. У разі незгоди учасника торгів з результатами електронних торгів або з будь-яких інших питань, які стосуються проведення аукціону, він протягом 3 (трьох) робочих днів з дня отримання від організатора відповідного повідомлення (протоколу) має право подати організатору скаргу.

11.2. Скарга учасника торгів розглядається організатором протягом 3 (трьох) робочих днів з дня її отримання та, за наявності підстав, задовольняється чи відхиляється на підставі відповідного рішення організатора.

11.3. За результатами розгляду скарги учасника торгів, організатор надсилає учаснику  торгів відповідне повідомлення (у письмовому та електронному вигляді).

11.4. Відповідне рішення організатора може бути оскаржено до суду в порядку, визначеному законодавством України.

 

12. Технічні вимоги до ПК, операційної системи та швидкості передачі даних

12.1. Для забезпечення повноцінного використання системи електронних торгів користувач (заявник, оператор електронного майданчика, замовник, учасник) повинен використовувати ПК, що відповідає наступним критеріям:

- вимоги до операційної системи: ОС сімейства WINDOWS не нижче XP;

- вимоги до браузера: браузер Chrome, Safari, Firefox 4+, Opera 11+, Internet Explorer 8+ з включеним JavaScript та з підтримкою cookies;     

- вимоги до швидкості передачі даних: не нижче ніж 50 мб/с.

12.2. У випадку недотримання чи невідповідності персонального комп’ютера, операційної системи, швидкості передачі даних, вимогам визначеним у п.10.1 цих Правил, організатор не несе відповідальності за своєчасність відображення інформації на ПК користувача, її оброблення та використання системою електронних торгів під час організації та проведення електронних торгів та відображення їх результатів.

Додаток №1. Заява на участь (шаблон)

/files/uploads/files/zayava_na_uchast_v_aukc_on_bank.doc

Додаток №2. Договір на участь

/files/uploads/files/dogovir_na_uchast_2_.doc