(0432) 67-11-57

ПОЛОЖЕННЯ про порядок організації та проведення аукціонів з продажу об’єктів малої приватизації

ПОЛОЖЕННЯ

про порядок організації та проведення аукціонів

з продажу об’єктів малої приватизації


 

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Це Положення, визначає механізм організації і проведення продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому числі за методом зниження ціни (далі - аукціон), в електронній формі на Першій українській міжрегіональній товарній біржі, що здійснюється згідно з  вимогами Закону  України «Про приватизацію невеликих державних підприємств (малу приватизацію)», Порядку проведення в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому числі за методом зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ №09 вересня 2015 року №1325, інших нормативно-правових актів.

1.2. Це Положення розроблено з метою забезпечення впровадження сучасних технологій продажу об’єктів приватизації державної власності на аукціонах в електронній формі, залучення більш широкого кола потенційних покупців.

1.3. У цьому Положенні терміни вживаються в такому значенні:

Аукціон в електронній формі - продаж об’єктів малої приватизації, який полягає у передачі права власності покупцю, який у ході продажу в режимі реального часу у мережі Інтернет запропонував найвищу ціну;

Замовник аукціону - Фонд державного майна України або регіональне відділення Фонду державного майна України;

Організатор аукціону - є визначена органом приватизації юридична особа з якою замовник аукціону уклав договір на проведення аукціону.

Учасник аукціону – фізична або юридична особа, яка визначається покупцем відповідно до Закону України «Про приватизацію державного майна»

Цінова пропозиція - пропозиція щодо об’єкта приватизації, яку учасник аукціону подає відповідно до цього Порядку.

Веб-сайт Організатора – сторінка в мережі Інтернет, на якій Організатор за допомогою електронного майданчика проводить аукціон в електронній формі.


 

ІІ. ОРГАНІЗАЦІЯ АУКЦІОНУ В ЕЛЕКТРОННІЙ ФОРМІ

2.1.  Продаж об’єктів малої приватизації в електронній формі здійснюється на підставі Рішення Замовника аукціону, яке оформлюється наказом.

2.2. Інформація про об'єкти, що підлягають продажу на аукціоні публікується не пізніш як за 20 календарних днів до дати проведення аукціону в офіційних друкованих виданнях державних органів приватизації, місцевих друкованих виданнях та інших виданнях, визначених органами приватизації.

2.3. Інформація про проведення продажу об’єктів малої приватизації в електронній формі готується та опубліковується в офіційних друкованих виданнях органу приватизації, місцевих друкованих виданнях, розміщується на офіційному веб-сайті замовника аукціону відповідно до вимог статті 15 Закону України "Про приватизацію невеликих державних підприємств (малу приватизацію)" та пункту 1.8 розділу І Порядку продажу об'єктів малої приватизації. В інформаційному повідомленні обов’язково зазначається, що аукціон проводиться в електронній формі. 

2.4. Інформаційне повідомлення про проведення аукціону розміщується також Організатором на своєму веб-сайті в мережі Інтернет.

 

ІІІ. РЕЄСТРАЦІЯ УЧАСНИКІВ

3.1. Заяви на участь в аукціоні при проведенні аукціонів в електронній формі подаються до організатора аукціону відповідно до вимог Порядку подання та розгляду заяви про включення до переліку об'єктів, що підлягають приватизації, та заяви про приватизацію щодо об’єктів державної власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом Фонду державного майна України від 17 квітня 1998 року № 772, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 червня 1998 року за № 400/2840 (у редакції наказу Фонду державного майна України від 02 квітня 2012 року № 437).

3.2. Для реєстрації покупців як учасників аукціону вони сплачують встановлений реєстраційний внесок у розмірі одного неоподатковуваного мінімуму доходів громадян, а також вносять грошові кошти в розмірі 10 відсотків початкової ціни об'єкта. Зазначені грошові кошти вносяться шляхом безготівкового перерахування на відповідний поточний рахунок. Якщо покупець висловлює бажання брати участь у придбанні кількох об'єктів, то розмір зазначених грошових коштів визначається на основі суми початкової ціни цих об'єктів.

3.3.. Після закінчення аукціону внесені покупцями грошові кошти у розмірі 10 відсотків початкової ціни об'єкта у десятиденний строк повертаються усім учасникам аукціону, крім тих, що стали переможцями аукціону. Покупцеві, який придбав об'єкт приватизації, зазначені грошові кошти зараховуються у встановленому порядку при остаточному розрахунку за придбаний об'єкт приватизації.

3.4. На підставі отриманих у електронному вигляді заяви на участь в аукціоні та фотокопій документів, що є додатками до заяви, організатор аукціону за погодженням із замовником аукціону приймає рішення щодо реєстрації заявника в системі електронних торгів або відмови в реєстрації. Про відмову в реєстрації заяви на участь в аукціоні організатор аукціону повідомляє в електронній формі заявника до початку аукціону та письмово протягом трьох робочих днів з дня надходження в електронному вигляді заяви на участь в аукціоні та документів, що є додатками до заяви.

3.5. Організатор аукціону відмовляє в реєстрації заяви на участь в аукціоні у разі:

- ненадання або надання в неповному обсязі документів, передбачених формою заяви;

- виявлення невідповідності даних, зазначених у заяві, доданим документам;

- надання заяви не за встановленою формою;

- несплати в повному розмірі реєстраційного внеску та/або грошових коштів у розмірі 10 відсотків початкової ціни об’єкта приватизації;

- учасник аукціону не може бути покупцем об’єкта малої приватизації з причин, зазначених в частині третій статті 8 Закону України "Про приватизацію державного майна".

3.6. Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви учасник аукціону зобов’язаний направити на адресу організатора аукціону оригінал заяви на участь в аукціоні у трьох примірниках та належним чином засвідчені копії документів, що є додатками до заяви, а також докази надсилання цих документів.

3.7. Замовник аукціону має право припинити аукціон, якщо під час його проведення буде виявлено невідповідність даних, зазначених в оригіналі заяви про участь в аукціоні та/або в копіях документів, що є додатками до заяви, даним, зазначеним в заяві та фотокопіях документів, поданих учасником аукціону в електронному вигляді. Якщо невідповідність буде виявлено до початку аукціону, індивідуальний код (електронний квиток) учасника, пароль і логін доступу до системи електронних торгів скасовуються.

3.8. Зареєстрований учасник аукціону може відкликати свою заяву на участь в аукціоні на електронному ресурсі організатора аукціону, але не пізніше кінцевого строку прийому заяв, зазначеного в інформаційному повідомленні про проведення аукціону в електронній формі.

3.9.. Фізична або юридична особа, яка бажає зареєструватись як учасник аукціону повинна мати при собі:

- документ, що посвідчує фізичну особу або представника юридичної особи, їх повноваження;

- квитанцію про сплату реєстраційного внеску;

- документ про внесення грошових коштів у розмірі 10 відсотків початкової ціни об'єкта;

- довідку органу державної податкової служби про подану декларацію про майновий стан і доходи (податкову декларацію), у разі придбання об'єкта приватизації за рахунок грошових коштів - для покупців - фізичних осіб (у раз необхідності);

- посвідчені копії установчих документів - для покупців - юридичних осіб (копію рішення про участь в аукціоні, конкурсі - для органів місцевого самоврядування).

3.10. Відомості про учасників аукціону, їх кількість не підлягають розголошенню до визначення остаточного переможця.


 

ІV. ПРОВЕДЕННЯ АУКЦІОНУ В ЕЛЕКТРОННІЙ ФОРМІ

4.1. Аукціон в електронній формі проводиться на електронному майданчику  організатора аукціону. Брати участь в аукціоні мають право виключно зареєстровані учасники, що отримали індивідуальний код (електронний квиток). Проведення аукціону (з часу початку до часу закінчення подання цінових пропозицій) триває протягом строку, визначеного інформаційним повідомленням, яке опубліковано в офіційному друкованому виданні органу приватизації, розміщено на офіційному веб-сайті замовника аукціону, та передбаченого договором з організатором аукціону.

4.2. Система електронних торгів автоматично визначає час надання цінових пропозицій, який не може бути однаковим. Точність встановлення часу - до 1 секунди.

4.3. На початку аукціону всі учасники підтверджують свою згоду з оголошеною початковою ціною. Учасник, який не підтвердив свою згоду з оголошеною початковою ціною, не допускається до участі в аукціоні. Учасник бере участь в аукціоні виключно під індивідуальним кодом (електронним квитком) по кожному лоту окремо.

4.4. Кожна наступна ціна, запропонована учасниками аукціону, повинна перевищувати попередню не менше ніж на 10 відсотків початкової ціни об'єкта.

4.5. При проведенні аукціону за методом зниження ціни кожна наступна ціна, запропонована учасниками такого аукціону, може бути підвищена або знижена за попередню на розмір мінімальної надбавки або знижки. Розмір мінімальної надбавки та розмір знижки встановлює замовник аукціону на кожний об’єкт. Мінімальна надбавка становить не менше ніж 10 відсотків початкової ціни об’єкта. Знижка становить не більше ніж 10 відсотків початкової ціни об’єкта.

4.6. В особистому профілі в розділі «Актуальні торги» та на сторінці лоту забезпечено розміщення інформації про термін, протягом якого можна подати цінову пропозицію, а також інформація про представлені цінові пропозиції із зазначенням часу їх представлення під індивідуальними номерами учасників.

4.7. У разі внесення цінової пропозиції учасником аукціону менше як за п’ять хвилин до завершення аукціону цей аукціон продовжується на десять хвилин, і так щоразу від часу внесення останньої цінової пропозиції.

4.8. Переможцем аукціону в електронній формі визнається учасник, який запропонував найвищу ціну на час завершення аукціону.

4.9. Протокол підписується ліцитатором та переможцем аукціону (його представником), який одержав право на придбання об’єкта..

4.10. Якщо на час підписання протоколу аукціону організатор аукціону отримав оригінали заяви та копії документів, що є додатками до заяви, і виявив невідповідність даних, зазначених в заяві та документах, даним, наданим в електронному вигляді, результати аукціону скасовуються.

4.11. Якщо на час підписання протоколу аукціону організатор аукціону не отримав від переможця аукціону оригінали заяви на участь в аукціоні та копії документів, що є додатками до заяви, учасник, який посів наступне за переможцем аукціону місце, визнається переможцем аукціону за умови наявності у нього всіх необхідних документів.

4.13.. Підписаний протокол аукціону разом з оригіналами заяв на участь в аукціоні та документами усіх учасників аукціону, що є додатками до заяв, передаються замовнику аукціону. Протокол аукціону затверджується замовником аукціону.

4.14. Аукціон вважається таким, що не відбувся, у разі:

- відсутності допущених учасників на участь в аукціоні або наявності тільки одного допущеного учасника (якщо в інформаційному повідомленні про проведенні Аукціону не зазначено, що аукціон може бути проведений за наявності одного учасника);

- припинення аукціону або зняття з аукціону окремого об’єкту за рішенням Замовника;

- якщо жоден із учасників під час проведення аукціону не запропонував ціну більшу за початкову.

- відмови переможця від підписання протоколу проведення аукціону та/або договору купівлі-продажу.

 

V. АУКЦІОН ЗА МЕТОДОМ ЗНИЖЕННЯ ЦІНИ

5.1. При проведенні аукціону за методом зниження ціни кожна наступна ціна, запропонована  учасниками аукціону, може бути підвищена або знижена за попередню на розмір мінімальної надбавки або знижки. Розмір мінімальної надбавки та розмір знижки встановлює державний орган приватизації на кожний об’єкт. Мінімальна надбавка становить не менше ніж 10 відсотків початкової ціни об’єкта. Знижка становить не більше ніж 10 відсотків початкової ціни об’єкта

5.2. Рівень максимальної знижки вказується в договорі щодо організації та проведення продажу на аукціоні, укладеного між Організатором торгів і Замовником.

5.3. Якщо жоден з учасників аукціону за методом зниження ціни не погодився придбати об’єкт приватизації за ціною, зниженою до максимального рівня, торги припиняються. Гарантійні внески у такому випадку учасникам не повертаються.

5.4. Якщо під час проведення аукціону за методом зниження ціни декілька учасників надали цінові пропозиції, аукціон здійснюється у напрямку підвищення ціни.

5.5. Переможцем аукціону за методом зниження ціни вважається учасник, який першим висловив бажання придбати об’єкт приватизації  за запропонованою у процесі аукціону ціною, за умови, якщо протягом часу проведення аукціону не надійшла більша цінова пропозиція.

5.6. Остаточним переможцем аукціону за методом зниження ціни визнається учасник, який запропонував найвищу ціну.

 

VІ. Технічні вимоги до ПК, операційної системи та швидкості передачі даних

6.1. Для забезпечення повноцінного використання системи електронних торгів користувач (заявник, оператор електронного майданчика, замовник, учасник) повинен використовувати ПК, що відповідає наступним критеріям:

- вимоги до операційної системи: ОС сімейства WINDOWS не нижче XP;

- вимоги до браузера: браузер Chrome, Safari, Firefox 4+, Opera 11+, Internet Explorer 8+ з включеним JavaScript та з підтримкою cookies;          

- вимоги до швидкості передачі даних: не нижче ніж 50 мб/с.

6.2. У випадку недотримання чи невідповідності персонального комп’ютера, операційної системи, швидкості передачі даних, вимогам визначеним у п.10.1 цих Правил, організатор не несе відповідальності за своєчасність відображення інформації на ПК користувача, її оброблення та використання системою електронних торгів під час організації та проведення електронних торгів та відображення їх результатів.